บันทึก Linux Mint 9 (GNOME) บน Thinkpad T500

แปลงร่างเป็น root
# sudo su -

ติดตั้งไทย
System Settings --> Regional & Language --> Install New Language

ทำให้ปุ่มกลางบน TrackPoint ใช้งานได้
# find /dev/input/event* -exec udevadm info --attribute-walk --name={} \; | grep -e product -e name | sort -u

ATTRS{name}=="AT Translated Set 2 keyboard"
ATTRS{name}=="HDA Intel Headphone"
ATTRS{name}=="HDA Intel Mic"
ATTRS{name}=="Lid Switch"
ATTRS{name}=="Logitech USB WheelMouse "
ATTRS{name}=="Macintosh mouse button emulation"

เทคนิคคูณเลข

เก้บไว้ลอง
http://www.youtube.com/watch?v=kZKOPKIHsrc

บันทึกชื่อ สามก๊กภาษาอังกฤษ

เอาไว้เล่น RTK (อิๆ )

A-C

Ahui Nan ห้วยหลำ

Bao Long เปาหลง
Bao Su เปาเชา
Bao Xin เปาสิ้น
Bao Zhong เปาต๋ง
Bei Yan ปีเอี๋ยน
Bi Gui ปิดห้วน
Bian Hong เปียนฮอง
Bian Xi เปี๋ยนฮี
Bo Shou ไป่โซ่ว
Bu Chan ปู้ฉัน
Bu Zhi โปจิด(เปาจิด)

Cai He ชัวโฮ
Cai Hun ชัวหุน
Cai Lin ชัวหลิม
Cai Mao ชัวมอ
Cai Xun ชัวหุน
Cai Yang ซัวหยง
Cai Yong ซัวหยง
Cai Yu ซุยฮู
Cai Zhong ชัวต๋ง
Cao Cao โจโฉ
Cao Amin โจอันบิ๋น
Cao Ang โจงั่ง
Cao Bao โจป้า
Cao Chun โจซุน
Cao De โจเต๊ก
Cao Fang โจฮอง
Cao Hong โจหอง
Cao Huang โจฮวน
Cao Jia เทาเจียด
Cao Ju โจกี๋
Cao Lin โจหลิน
Cao Mao โจมอ

VMWare + Solaris 10 + Oracle 10g

กว่าจะทำได้ (แม่ง ง ง ง ง ง .......)

1. ตอนติดตั้ง Solaris เลือก swap ซัก 4GB , เลือก RAM ใช้งานซัก 1GB , HDD ซัก 20GB
2. ติดเสร็จ ลง VMWare-Tools
3. enable root over ssh (เพื่อความสะดวก ถ้าทำงานใน servre จริงก็ควรปิด)
# vi /etc/ssh/sshd_config
--> PermitRootLogin yes
# svcadm restart svc:/network/ssh:default
4. ปรับค่า kernel parameter
# vi /etc/system
------------------------------- เพิ่มเหล่านี้ท้ายไฟล์ ------------------------------
set shmsys:shminfo_shmmax = 4294967295
set shmsys:shminfo_shmmni = 1024
set shmsys:shminfo_shmseg = 1024

Vmware-Tools

ลง squeeze ใน windows7 แล้วก็ลง vmware-tools ตามไป ใช้ดีขึ้นเยอะ บันทึกไว้หน่อย

# aptitude install build-essential linux-headers-2.6.32-i686
# mount /dev/cdrom /mnt
# cp /mnt/VMwareTools-8.1.4-227600.tar.gz /usr/local/src/
# cd /usr/local/src
# tar xvfz VMwareTools-8.1.4-227600.tar.gz
# cd vmware-tools-distrib/
# ./vmware-install.pl

พิมพ์ไปตามนั้นแล้วก็ได้เอง

แปลงวีดีโอด้วย ffmpeg

เริ่มด้วยการเพิ่ม repository

$ sudo nano /etc/apt/sources.list

deb http://debian-multimedia.org squeeze main contrib non-free
deb-src http://debian-multimedia.org squeeze main contrib non-free

$ sudo aptitude update

*** ถ้ามี error อะไรเกี่ยวกับคีย์ก็ให้ทำตามนี้ http://debian-multimedia.org/faq.php

$ mkdir svn ; cd svn
$ svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/ffmpeg/trunk ffmpeg
$ cd ffmpeg

Linux : หั่นไฟล์ PDF

ไปเจอ pdftk เข้า

$ sudo aptitude install pdftk

สมมติว่า มี file.pdf อยู่ 50 หน้า อยากจะเอาเฉพาะหน้าที่ 1-20 และ 41-50 ไปเป็นไฟล์ใหม่

$ pdftk file.pdf cat 1-20 41-end output result.pdf

จบ ง่ายโคตร

ปล. ใช้รวม pdf หลาย ๆ ไฟล์ก็ได้น๊ะ ใช้เข้ารหัส pdf ก็ได้ แต่ถามว่าทำไง ..... ก็ตอบได้เพียงว่า
$ man pdftk
$ pdftk --help

แล้วถ้าจะหมุนไฟล์ละ
$ pdftk zzz.pdf cat 1-endE output xxx.pdf --> หมุนทุกหน้า 90 องศาตามเข็ม
$ pdftk zzz.pdf cat 1-endS output xxx.pdf --> หมุนทุกหน้า 180 องศาตามเข็ม
$ pdftk zzz.pdf cat 1E 2-end output xxx.pdf --> หมุนเฉพาะหน้าแรก 90 องศาตามเข็ม

ตารางใน Latex : ใส่สมการในตาราง

เวลาใส่สมการในตารางเช่น

\begin{tabular}{|c|} \hline
$\displaystyle{\frac{2^3}{a_1}}$ \\ \hline
\end{tabular}

จะเห็นได้ว่า เส้นขอบบนของตารางไปทับกับ 3 และเส้นขอบล่างของตารางไปทับกับ 1

แก้โดย

\usepackage{makecell}
....
\begin{tabular}{|c|} \hline
\Gape[2pt]{$\displaystyle{\frac{2^3}{a_1}}$} \\ \hline
\end{tabular}

ปรับ [2pt] เป็นอย่างอื่นตามสะดวก

บันทึก latex #10

\rule{0cm}{5cm}

ไว้ใส่ในตารางเพื่อเพิ่มความสูงของแถวเป็น 5cm

หรือ

\rule[-2.5cm]{0cm}{5cm}

ข้อความจะอยู่ตรงกลางพอดี

จาก : (อยู่ในส่วน comment) http://chenfuture.wordpress.com/2007/09/20/latex-tabular-more/

ปล. ต้องไม่ลืมประโยคนี้

Spacing in tables

Latex : สร้างกรอบให้หน้ากระดาษ

ตั้งหน้ากระดาษก่อนด้วย
\usepackage[top=1.5cm,bottom=1.5cm,left=1.5cm,right=1.5cm]{geometry}

หลังจากนั้นก็
\usepackage{fancybox}
\begin{document}
\fancypage{\fbox}{}
.....
\end{document}

ถ้าใส่ \fancypage{\fbox}{} มันจะมีกรอบทุกหน้า แต่ถ้าอยากจะให้มีเฉพาะหน้าใดหน้าหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนเป็น
\thisfancypage{\fbox}{}
แทน

ลองดูหลาย ๆ แบบก็ได้นะ

\fancypage{\fbox}{}
\fancypage{\shadowbox}{}
\fancypage{\ovalbox}{}
\fancypage{\Ovalbox}{}

ส่วนระยะระหว่างขอบกับตัวหนังสือสามารถตั้งได้ด้วยการปรับพารามิเตอร์ \fboxsep โดยเอาไว้ที่ต้นเอกสาร

\setlength{\fboxsep}{12pt}

Pages

Subscribe to jantong.educasy.com RSS